Recente Tweets
Meter geschikt?

Niet iedere meter is geschikt. Maar je netbeheerder is wettelijk verplicht een passende meter op te hangen zodat er gesaldeerd kan worden. Wel kan hij hiervoor eenmalige kosten in rekening brengen.

Voor een compleet overzicht van meters in Nederland, lees verder op pagina meters.

Salderen: wat is het en hoe zit dat bij mij?

Salderen is het gegeven dat aan het elektriciteitsnet terugeleverde zonnestroom mag worden verrekend met uit het net geïmporteerde stroom. Wie b.v. 2800 kWh stroom afneemt van het energiebedrijf en zelf met zonnepanelen 500 kWh opwekt en teruglevert aan het energiebedrijf, hoeft slechts voor 2300 kWh afgenomen stroom te betalen.

Het is aan huishoudens die zonnepanelen op het dak hebben - of die op een andere manier duurzame energie terugleveren aan het net - wettelijk toegestaan maximaal 5000 kWh te salderen (5000 kWh is ongeveer evenveel als 6300 Wattpiek aan zonnepanelen jaarlijks produceert). De wijziging van de Elektriciteitswet 1998 staat bekend als 'het amendement Samsom'. Het gaat om de artikelen 31c en 95c.

Artikel 31c
Voor afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, die elektriciteit invoeden op het net, berekent de leverancier de meterstand ten behoeve van de facturering en inning van de leveringskosten door de aan het net onttrokken elektriciteit te verminderen met de op het net ingevoede elektriciteit, met een maximum van 5000 kWh aan op het net ingevoede elektriciteit. Indien de hoeveelheid op het net ingevoede elektriciteit groter is dan 5000 kWh biedt de leverancier voor het meerdere een redelijke vergoeding op basis van artikel 95c, derde lid.

Artikel 95c
  1. ...
  2. Een houder van een vergunning is verplicht een aanbod van een afnemer als bedoeld in het eerste lid tot teruglevering van door hem geproduceerde duurzame elektriciteit te aanvaarden.
  3. Een houder van een vergunning betaalt de afnemer bedoeld in het eerste lid een redelijke vergoeding voor door hem aan het net geleverde duurzame elektriciteit.
  4. ...

Je kunt hier deze en andere relevante wetsartikelen bekijken.

Volgens besluit nummer 102252-1 onder de naam Beleidsregel redelijke terugleververgoedingen vergunninghouders elektriciteit van de Nederlandse Mededingings Autoriteit, Directie Toezicht energie (DTe/NMa-Energiekamer) (2006) dient de leverancier voor aan het net teruggeleverde duurzaam opgewekte stroom een vergoeding te geven die redelijk is. Onder redelijk wordt verstaan een vergoeding die niet lager is dan de prijs die een leverancier redelijkerwijs zelf op de markt zou betalen indien hij zelf deze elektriciteit zou moeten inkopen.

Salderen - diverse scenario's

Als je zonnepanelen op het dak hebt en aan het net bent gekoppeld kunnen zich diverse scenario's voordoen. Alles op een rij.

1. In de meterkast hangt een Ferrarismeter (de goede oude zwarte meter met wieltje en mechanisch telwerk en zonder terugloopblokkering - wees er zuinig op). Deze meter saldeert vanzelf. Je houdt geld in de knip en wel net zoveel als het tarief op kilowatturen die je op dat moment zou afnemen van de energieleverancier. Je betaalt uiteraard geen belastingen over de niet aan het net onttrokken stroom. Ook worden op deze manier de transportkosten gesaldeerd. Vergeet ook niet dat je terugverdientijd met deze situatie is gebaat.2. Je hebt een Ferrarismeter (een meter met wieltje en mechanisch telwerk), maar met terugloopblokkering, d.w.z. het wieltje en het telwerk staan stil bij voldoende zonnestroom maar draaien niet terug als de zon nog harder gaat schijnen: je levert soms terug aan het net waar je geen terugleveringsvergoeding voor krijgt.
Ook loop je in deze situatie je voordeel over gesaldeerde transportkosten en belastingen mis. Er wordt op dat moment niet gesaldeerd. Het beste dat je kunt doen is schriftelijk aan je  netbeheerder vragen om een nieuwe meter in de meterkast te hangen die óf van zichzelf saldeert (liefst een Ferrarismeter zonder terugloopblokkering), óf een moderne digitale meter met een telwerk voor de afgenomen stroom en een telwerk voor de teruggeleverde stroom. De netbeheerder is niet verplicht om aan je verzoek tegemoet te komen, maar hij is wel wettelijk verplicht de hoeveelheid teruggeleverde stroom door te geven aan je leverancier. Vandaar dat hij niet kan weigeren.
Neem nooit genoegen met koppelverkoop, bijvoorbeeld dure stroom afnemen in ruil voor een jaarlijkse bonus. Een nieuwe meter mag ook niet onredelijk veel meer kosten dan kosten in rekening gebracht bij meterverwisseling bij de buren of elders in de straat.

3. Je hebt een digitale meter die niet terugtelt. Zie de meter onder 2.

4. Je hebt een digitale meter die wel saldeert: zie de meter onder 1.

5. Je hebt een digitale meter met twee telwerken; een die de afgenomen stroom registreert en een die teruggeleverde zonnestroom registreert: Je zit goed. Niets doen.

 

Grenzen aan het salderen

Nu de salderingsgrens. Bij veruit de meeste energiebedrijven ligt deze grens op de wettelijk voorgeschreven 5000 (voorheen 3000) kilowatturen elektriciteit. Slechts een enkele leverancier (jan.2012: GreenChoice en Atoomstroom) staat salderen zonder bovengrens toe. Heb je een grote PV-installatie (van ca. 6 kWp of meer) dan weet je waar je moet zijn.

Bij een salderingsgrens van 5000 kWh zijn de volgende situaties mogelijk:

1. Je levert minder dan 5000 kilwattuur per jaar terug
In dit geval wordt de teruggeleverde hoeveelheid gesaldeerd met de afgenomen hoeveelheid elektriciteit. Anders gezegd: de teruggeleverde hoeveelheid wordt afgetrokken van de afgenomen hoeveelheid (dit wordt door uw netbeheerder gedaan; je leverancier ziet alleen de gesaldeerde hoeveelheid als alles goed gaat). Je hebt hier dus voordeel bij a) uw variabele leveringskosten, b) je variabele transportkosten en c) bij de belastingen hierover.

2. U levert meer dan 5000 kilwattuur per jaar terug
Stel dat je in een bepaald meetjaar 7200 kWh hebt verbruikt terwijl Je zonne-installatie liefst 6400 kWh heeft teruggeleverd aan het energiebedrijf. Net zoals in de vorige situatie mag je dus de eerste 5000 kWh salderen. Je betaalt dan in eerste instantie de volle prijs voor 2200 kWh (7200 - 5000). Daarnaast heb je recht op een terugleververgoeding voor de resterende, extra aan het net geleverde 1400 kWh (6400 - 5000). Die vergoeding varieert per leverancier. De DTe houdt aan minimaal de gemiddelde prijs van de APX (spotprijzen voor elektriciteit) vermenigvuldigd met een dempingsfactor van 0.7 en zonder BTW. Dit is een kale productieprijs, dus zonder transportheffing en belastingen, dus verwacht geen vetpot, maar in ieder geval is het beter dan niets.
De terugleververgoeding is vrijwel altijd lager dan het afnametarief waarmee gesaldeerd wordt bij minder dan 5000 kWh per jaar teruglevering. Neem het de DTe niet kwalijk. Er zijn politieke besluiten voor nodig om de terugleververgoeding naar een hoger niveau te krijgen. De ZPV probeert dus voortdurend politiek Den Haag te overtuigen dat de terugleveringsvergoeding naar een niveau moet vergelijkbaar met dat in Duitsland, België, Spanje, Portugal, Italië en Frankrijk.

Naast het hiervoor genoemde feit dat de terugleververgoeding bijna altijd lager is dan het voordeel van saldering met het afnametarief, mist u ook uw salderingsvoordeel over de transportkosten. Je  betaalt in dit geval namelijk de transportkosten over de afgenomen hoeveelheid alsmede over de teruggeleverde hoeveelheid. Ook je belastingvoordeel loop je op deze manier dus mis. Koop een airco, diepvriezer of waterbed, of zet de panelen uit zodra u uitrekent dat je boven de 5000 kWh dreigt te komen, maar blijf onder die 5000. Leg desnoods een kabeltje naar de buurman.

3. Je hebt een negatief verbruik op jaarbasis
Je hebt zoveel zonnepanelen en u bent zó milieubewust dat je weliswaar geen 5000 kilowattuur teruglevert, maar je levert op jaarbasis meer terug dan dat je van uw leverancier betrekt. Gezien door de bril van de energieleverancier ben je een "consument-in-de-min". In dit geval mag je niet alleen alle afgenomen stroom salderen maar ontvang je bovendien de redelijke terugleververgoeding over de extra aan het net geleverde elektriciteit. Over dit negatieve verbruik moet je wél transportkosten betalen. Ook in dit geval kun je er beter voor zorgen niet meer dan 5000 kWh terug te leveren.